KOMPETENCJE ORGANÓW


Kompetencje Zarządu:

- kierowanie działalnością Spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
- prowadzenie wszelkich spraw związanych z prowadzeniem Spółki niezastrzeżonych ustawą      albo umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
 
 
Kompetencje Rady Nadzorczej:

 
Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach działalności przedsiębiorstwa. W szczególności do działania Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:

- powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
- zawieszenie z ważnych powodów członka Zarządu w czynnościach,
- ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrachunkowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium,
- reprezentowanie interesów Spółki w umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką,
- podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółki do stowarzyszeń, fundacji lub organizacji społecznych,
- opiniowanie na wniosek Zarządu planów Spółki, zatwierdzanie wyboru biegłego rewidenta na wniosek Zarządu Spółki

metryczka


Wytworzył: Anna Rodzic (10 lutego 2009)
Opublikował: Anna Rodzic (10 lutego 2009, 12:02:52)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Cichoszewska (4 stycznia 2017, 10:49:07)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9349